This is custom heading element

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
www.eurotrade.hu

Az érintett természetes személy jogairól, és személyes adatainak kezeléséről

A www.eurotrade.hu weboldal üzemeltetője, az Eurotrade Kft. (továbbiakban mint Adatkezelő) tájékoztatja a weboldalra látogatókat, érintetteket, az adatkezelésre vonatkozó irányelvéről és adatvédelmi gyakorlatáról.

Kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Az Adatkezelő kinyilvánítja, hogy tevékenységét az előírt és meghatározott belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával úgy végzi, hogy az minden körülmények között megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének – (továbbiakban mint Rendelet), valamint, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban mint Infotv.) rendelkezéseinek.

Adatkezelő adatai:

 • Cég név: Eurotrade Kft.
 • Székhely: 2854 Dad, Fő út 54.
 • Telephely: 2948 Kisigmánd, Eurotrade M1 Truck Centrum
 • Adószám: 10448979-2-11
 • Cégjegyzékszám: 1109001429
 • Telefonszám: +36 556 655
 • E-mail cím: [email protected]

Fogalmak:

Érintett:

 • bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat:

 • az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás:

 • az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Adatkezelő:

 • az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatkezelés:

 • az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, rögzítése;

Adattovábbítás:

 • az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; Nyilvánosságra hozatal:  az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés:

 • az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatfeldolgozás:

 • az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó:

 • az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi;

Adatvédelmi incidens:

 • személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

A Rendelet meghatározza, hogy az Adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok, valamint kép és képmás kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell rendelkezésre bocsájtania, továbbá az Adatkezelőnek biztosítania kell az érintett jogainak gyakorlását.

Az Adatkezelő megtesz minden olyan intézkedést, mellyel garantálni tudja a weboldalra (www.eurotrade.hu) feltöltött adatok biztonságát.

Az Adatkezelő üzleti tevékenységét érintő adatkezelése

Az adatkezelés célja kezelt adatok köre:

Az Adatkezelő az alábbi esetek miatt kezel személyes adatokat, hozzájárulás alapján a jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében:

Járműértékesítést érintő akciók esetén:

– név, cégnév, cím, telefonszám, e-mail cím

Járműalkatrész értékesítését érintő akciók esetén:

– név, cégnév, cím, telefonszám, e-mail cím

Gumiabroncsértékesítést érintő akciók esetén:

– név, cégnév, cím, telefonszám, e-mail cím

Szerviz tevékenységet érintő akciók esetén:

– név, cégnév, cím, telefonszám, e-mail cím

Új és használt járművek értékesítése esetén:

– név, telefonszám, e-mail cím

Járműfelvásárlás esetén:

– név, cégnév, cím, telefonszám, e-mail cím

Járműfutár szolgáltatás esetén:

– név, cégnév, cím, telefonszám, e-mail cím

Járművek és munkagépek árajánlat kérése esetén:

– név, cégnév, cím, telefonszám, e-mail cím

Jármű bérlet árajánlat kérése esetén:

– név, cégnév, cím, telefonszám, e-mail cím

Alkatrész és szerviz tevékenységet érintő árajánlat esetén:

– név, cégnév, cím, telefonszám, e-mail cím

Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen, jogszerűen, hozzájárulás alapján történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adatokat, kezeljen, amely az érintett hozzájárulásán alapszik, és a cél elérésére alkalmas

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes és egyértelmű hozzájárulása, a személyes adatainak kezelése esetén (Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének 6 cikk (1) bekezdés. a) pontja)

Árajánlatot érintő adatkezelés esetén (Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének 6 cikk (1) bekezdés b) pontja, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:64. § [Ajánlati kötöttség])

Számlázást érintő adatkezelés esetén (Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének 6 cikk (1) bekezdés c) pontja)

Az érintett jogosult arra, hogy adatai kezelésével kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonhassa, amennyiben jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés ezt lehetővé teszi.

Az adatok forrása, adatkezelés időtartalma:

Az Adatkezelő kizárólag az érintett hozzájárulása alapján kezel személyes adatot, más forrásból nem gyűjt.

Az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem kezel.

Az adatok csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető valamint az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Árajánlatot érintő adatkezelés esetén, polgárjog alapján (2013 évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről) az általános elévülési idő 5 év.

Számlázást érintő adatkezelés esetén, a számvitelről szóló 2000. évi C törvény alapján 8 év

Adatok tárolása és adatbiztonsági követelmények:

Az Adatkezelő weboldalán kezelt személyes adatok, tárolása elektronikusan a weboldal üzemeltetője (Vieeye Online Marketing Kft.) tárhelyén történik az informatikai biztonsági szabályzata, általános szerződési feltétele és az adatvédelmi szabályzata szerint.

Adattovábbítás, továbbított adatok köre:

Az Adatkezelő személyes adatokat, mint név, cím, telefonszám, e-mail cím, kapcsolatfelvétel miatt kezel. Csak akkor történik adat továbbítás harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelmű – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében –hozzájárulását adja, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad – ha csak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján.

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

Adattovábbítás az érintett hozzájárulása nélkül nem végezhető, kivéve hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése esetén harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi az érintett weboldalon szereplő adatokat

Adatfeldolgozó:

Az Adatkezelő a weboldal üzemeltetésével kapcsolatban Adatfeldolgozót vesz igénybe.
Cég neve: Vieeye Online Marketing Kft.
Székhely: 2051 Biatorbágy, Tulipán utca 17/a.
Adószám: 23087471-2-13
Cégjegyzékszám: 1309185120
Ügyvezető: Gerzsó Márk Telefonszám: +36 20 519 9114 E-mail cím: mark.gerzso kukac vieeye.hu

Adatkezelés az Adatkezelő Facebook oldalán és Youtube csatornáján

Az Adatkezelő a Facebook oldalán és Youtube csatornáján a látogatók által közzétett személyes adatokat, kép, képmásokat és videófelvételeket (kivéve hozzájárulás alapján) az Adatkezelő nem kezel és felelősséget nem vállal a látogatók által közzétett adattartalomért.

A Facebook és Youtube látogatókra az érintett weboldalak Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadóak.

A Facebook és Youtube oldalon jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén az Adatkezelő előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

Az Adatkezelő nem felel sem a Facebook sem a Youtube felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Az Adatkezelő nem felel semmilyen, a Facebook és Youtube működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő szolgáltatásainak online felületein (Facebook, Youtube) történő reklám és marketig célú adatkezelése.

Kezelt adatok köre:

Az érintett személyes adata, kép, képmása valamint videófelvétel során rögzített mozgóképe, cselekménye.

Az adatkezelés jogalapja:

Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének 6 cikk (1) bekezdés. a) pontja.

Az adatok forrása, adatkezelés időtartalma:

Az Adatkezelő kizárólag az érintett hozzájárulása alapján kezel személyes adatot, más forrásból nem gyűjt.

Az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem kezel, kivéve a törvényes képviselő hozzájárulása alapján.

Az adatok csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető valamint az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Hozzájárulás visszavonás esetén az Adatkezelő online felületeiről töröli a képeket, de a közösségi és weboldalas publikálás természetéből adódóan nem tudja garantálni, hogy arról nem készültek másolatok. Személyes adat adatkezelésével kapcsolatos hozzájárulás visszavonását követően az adatok törlésre kerülnek, amennyiben jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés ezt lehetővé teszi.

Adatok tárolása és adatbiztonsági követelmények:

Az Adatkezelő online felületein kezelt személyes adatok, kép, képmások, rögzített videó felvételek tárolása elektronikusan jelszóval védve az adott weboldal tárhelyén történik az informatikai biztonsági szabályzata, általános szerződési feltétele és az adatvédelmi szabályzata szerint, valamint az Adatkezelő informatikai eszközein.

Adattovábbítás, továbbított adatok köre:

Az Adatkezelő személyes adatokat, mint név, cím, telefonszám, e-mail cím, kapcsolatfelvétel miatt kezel. Csak akkor történik adat továbbítás harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelmű – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében –hozzájárulását adja, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad – ha csak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján.

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

Adattovábbítás az érintett hozzájárulása nélkül nem végezhető, kivéve hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése esetén harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi az érintett weboldalon szereplő adatokat

Adatfeldolgozó:

Az Adatkezelő Adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő hírlevelet küld ki az érintett részére az érintetti hozzájárulása alapján, marketing tevékenység elsősegítése, piackutatás, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések kapcsán személyre szóló ajánlatok készítése és kapcsolattartása miatt

Kezelt adatok köre:

A hírlevélre feliratkozó érintett neve és e-mail címe.

Az adatkezelés jogalapja:

Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének 6 cikk (1) bekezdés. a) pontja

Az adatok forrása, adatkezelés időtartalma:

Az Adatkezelő kizárólag az érintett hozzájárulása alapján kezel személyes adatot, más forrásból nem gyűjt. Az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem kezel. Az adatok csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető valamint az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adatok tárolása és adatbiztonsági követelmények:

Adatok tárolása az Adatkezelő Progression nevű vállalatirányítási rendszerében történik.
Hozzájárulás visszavonás esetén az Adatkezelő töröli az érintett adatait a hírlevélre feliratkozók listájából.

Adattovábbítás, továbbított adatok köre:

Az Adatkezelő személyes adatokat, mint név, e-mail cím, kapcsolatfelvétel miatt kezel. Csak akkor történik adat továbbítás harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelmű – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárulását adja, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad – ha csak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján.

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

Adattovábbítás az érintett hozzájárulása nélkül nem végezhető, kivéve hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése esetén harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi az érintett weboldalon szereplő adatokat

Adatfeldolgozó:

Az Adatkezelő Adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Adatkezelőhöz beérkező jelentkezési dokumentumok kezelése

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő munkalehetőségeit önállóan, online felületeken (az Adatkezelő Facebook oldalán és weboldalán) álláskereső portálokon, folyóiratokban teszi közzé és jeleníti meg toborzás céljából

Kezelt adatok köre:

Beérkezett önéletrajzok esetén:

– név, cím, telefonszám, e-mail cím, családi állapot, végzettség, előző munkahelyek, betöltött munkakörök, szakmai gyakorlat, egyéb ismeretek, jogosítvány, érintett által megadott egyéb adatok

Berepülő önéletrajzok esetén:

– név, cím, telefonszám, e-mail cím, családi állapot, végzettség, előző munka helyek, betöltött munkakörök, egyéb ismeretek, jogosítvány, érintett által megadott egyéb adatok

Az Adatkezelőhöz leadott jelentkezési dokumentumok nyilvántartásba vétele, az adatkezelés időtartamában meghatározott megőrzési határidő figyelembe vételének nyomon követése miatt:

– jelentkezés dátuma, név, lakcím, születési idő, telefonszám, e-mail cím

Az Adatkezelőhöz leadott jelentkezési dokumentumok alapján a munkakör betöltésére váró aktív munkakeresőket érintő tájékoztató levelek küldése miatt:

– név, e-mail cím

Az Adatkezelőhöz leadott jelentkezési dokumentumok alapján a munkakőr betöltésére váró aktív munkakeresőket érintő telefonon történő tájékoztatás miatt:

– név, telefonszám

Az Adatkezelő esetében a jövőben megüresedő, vagy létszámigény bővítése miatt, a munkaviszony későbbi létesítése céljából beérkező jelentkezők adatainak nyilvántartásba történő rögzítése miatt:

– név, cím, telefonszám, e-mail cím, családi állapot, végzettség, előző munka helyek, betöltött munkakörök, egyéb ismeretek, jogosítvány, érintett által megadott egyéb adatok

Az Adatkezelőhöz olyan jelentkezők tájékoztatása, akik az adott állásra felvételt nem nyertek:

– név, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes és egyértelmű hozzájárulása, a személyes adatainak kezelése érdekében (Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének 6 cikk (1) bekezdés. a) pontja)

Az adatok forrása, adatkezelés időtartalma:

Az Adatkezelő kizárólag az érintett hozzájárulása alapján kezel személyes adatot, más forrásból nem gyűjt.

Az adatkezelés időtartalma a pályázat elbírálásáig, az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján az önéletrajz megőrzési határideje 6 hónap.

Adatok tárolása és adatbiztonsági követelmények:

Az Adatkezelő a beérkezett jelentkezési dokumentumokat, szerverére mentve, mely jogosultsági szintek alapján jelszóval védve tárolja. Csak az arra jogosult személy tekintheti meg és kezelheti.

Adattovábbítás, továbbított adatok köre:

Az Adatkezelő személyes adatokat, jelentkezési dokumentumokat nem továbbít harmadik félnek.

Adatfeldolgozó:

Az Adatkezelő Adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Süti (Cookie) irányelv

Annak érdekében, hogy a weboldalt egyszerűbben használhassa adatfájlokat helyezünk el a számítógépén vagy mobileszközén, ezeket hívják sütiknek, cookie-nak.

Segítségükkel lehetővé válik, hogy a weboldal tárolja a felhasználó beállításait egy bizonyos ideig, így nem kell minden információt minden egyes alkalommal megadnia, amikor újra ellátogat a weboldalra.

A sütiket a weboldal felhasználói élményének javítása érdekében használjuk, hogy a weboldal „emlékezzen” a látogatóra, a munkamenet időtartalmára (munkamenet sütik) vagy a későbbi ismételt látogatások eseteire (maradandó sütik).

A sütik célja, hogy segítsék az oldalak közötti hatékony navigációt, tárolja a beállításokat, emlékezzen rendeléskor a kosár tartalmára. A sütik használata nélkül a weboldal minden egyes belépéskor új látogatóként kezelne mindenkit.

A sütik többek között két forrásból származhatnak. Egy részük a saját sütik melyeket mi helyezünk el, a másik részük a harmadik fél sütije, ami követi a belépőt több weboldalon keresztül például közösségi média sütik, (például a YouTube vagy a Facebook sütik) melyek információkat gyűjtenek a közösségi oldalak használatról, megosztásokról.

Az alapvető sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, mely nélkül egyes funkciók nem működnének.

Analitikai sütik a weboldal használatáról gyűjtenek információkat, ezáltal segítséget nyújtanak a működés javításában.

A sütikről leiratkozhat, megtilthatja a böngészőjének, hogy gyűjtse őket, viszont a sütik blokkolásával vagy törlésével a weboldal egyes részeit nem tudja elérni. vagy bizonyos funkciók nem fognak megfelelően működni.

Érintettek jogai

Előzetes tájékozódáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.(Rendelet 13-14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

A helyesbítéshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll:
a) adatkezelés célja megszűnt
b) visszavonja a hozzájárulást
c) tiltakozik az adatkezelés ellen
d) ha az adatok kezelése jogellenes
e) tárolási idő lejárt
f) ha közhatalmi szerv elrendeli
(Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk)

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség:
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog:
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség. (Rendelet 21. cikk)

Korlátozások:
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről:
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
(Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog):
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
(Rendelet 77. cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
(Rendelet 79. cikk)

Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens:
A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.)

A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: személyes adatok nem biztonságos tárolása, adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, honlap és levelező rendszer feltörése.

Adatvédelmi incidensek kezelés

Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása az Adatkezelő feladata.

Adatvédelmi incidens bejelenthető az Adatkezelő e-mail címén, telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.

Amennyiben adatvédelmi incidens észlelés történik, annak elhárításáról az Adatkezelő azonnal gondoskodik.
Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó.

Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:
a) az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
b) az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
c) az incidensben érintett adatok körét, számosságát,
d) a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
e) az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
f) a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről.

Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:
a) az érintett személyes adatok körét,
b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
c) az adatvédelmi incidens időpontját,
d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

Az érintettet nem kell az előző pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat
b) Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) Tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja az említett feltételek valamelyikének teljesülését.
(Rendelet 34. cikk)

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
(Rendelet 77. cikk)

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni.

Panasz esetén az eljárás

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu) is.

Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő kérésre az érintettet részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Az Adatkezelési Nyilatkozat módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Nyilatkozatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

Az érintett a jelen Nyilatkozatban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.

Cookie (süti) irányelvek

Azoknak a weboldalnak, amelyek az Európai Unió országain belül működtetnek, cookie (süti) fájlok használatához és a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a a weboldalra látogatók, felhasználók hozzájárulása szükséges, emiatt tájékoztatni szeretnénk a weboldalon használt cookie (süti) fájlok használatáról és céljáról.

Cooki (süti) fájlok:

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A cookiek (süti) önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat.

Cooki (süti) fájlok típusai:

 • munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik.
 • állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt.
 • saját cookie: ezeket a cookie-kat az a weboldal hozza létre, amelyet a felhasználó egy bizonyos időben éppen meglátogat. (pl. ebben az esetben a www.hu.weber)
 • harmadik fél cookie: amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél aktiválja a cookie-t a honlapon keresztül.

Cooki (süti) fájlok használata

Feltétlenül szükséges cookie:

Ezen cookie-k segítséget nyújtanak honlap böngészése során, valamint megjegyzik a felhasználó egyes oldalakon végzett műveleteit. Ezen  cookie-k nélkül a szolgáltatások nem működnének, viszont nem tárolnak olyan adatokat a felhasználóról, ami arra utal, hogy milyen egyéb internetes oldalak felkeresése történt.

A feltétlenül szükséges cookie fájlok:

 • emlékszik a begépelt információkra a kapcsolat felvételi lehetőségek esetén
 • emlékszik a megrendelt termékekre, szolgáltatásokra, egyéb kitöltendő rovatokra, miután elhagyja a weboldalt
 • felismeri a felhasználót, ha ismét fellép a weboldalra

Ezen cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának, így ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.

Teljesítményt biztosító cookie fájlok:

Információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó weboldalon történő tevékenységéről. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek olyan információt, mely alapján azonosítható a felhasználó, de a szerepük azért fontos, hogy javítani lehessen a honlap működését, a látogatók érdeklődése alapján mérni lehessen, a weboldal hatékonyságát.

A teljesítményt biztosító cookie fájlok használatának céljai:

 • web elemzések (Analytics): statisztikákat szolgáltat arról, hogy használják weboldalunkat
 • hiba menedzsment: segítséget nyújt a weboldal fejlesztésében a felmerülő hibák mérésével kapcsolatban
 • design-ok tesztelése: weboldalunk különböző megjelenésű verzióinak teszteléséhez

A weboldal használatával elfogadja a teljesítményt biztosító cookie használatát. Ezen cookie-k elfogadása feltétele a weboldal megfelelő használatának. Ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.

Használatot elősegítő cookie fájlok:

Ezeket a cookie-kat különböző szolgáltatások nyújtása használják, illetve hogy  a felhasználó beállításait megjegyezzék, hogy ezáltal megkönnyítsük az oldal látogatását és az ott lévő böngészési tevékenységet.

Cooki (süti) fájlok használatával kapcsolatos hozzájárulás fontossága:

A weboldal használata során hozzájárul ahhoz, hogy cookie fájlokat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy elemezni lehessen a honlap használatát. Ha nem egyezik bele, hogy cookie fájlokat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljeskörűen működni.

Cooki (süti) fájlok törlése és kikapcsolása:

A cookie-k célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése. A cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy a felhasználók nem lesznek képesek a weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők cookie beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

 A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalók miatt alábbi weboldalakon tájékozódhat:

Google Analytics Cookie-k

 Facebook Cookie-k

 • https://www.facebook.com/help/cookies/
Alapvető sütik – Ezek a sütik biztosítják a Weboldal és szolgáltatásainak megfelelő működését. E sütik nélkül Weboldalunk egyes funkciói nem működnének.
Név Leírás
__cq_seg Szegmentált információkat tartalmazó süti, amely segít személyre szabott keresést biztosítani
__cqact A böngészőtevékenység sorát az elküldésig tároló süti.
__cqsviews A legutóbbi keresési eredményekben szereplő termékeket elküldésig tároló süti.
__cqcviews  A legutóbb megtekintett kategóriában szereplő termékeket elküldésig tároló süti.
_ga Egyedi azonosító regisztrálására használt sütemény, amely statisztikai adatokat generál a Weboldal felhasználó általi használatáról.
__cq_uuid A Weboldal teljesítményének mérésére és javítására, valamint a Weboldal tartalmának személyre szabásának támogatására használt süti.
__cq_bc A Weboldal teljesítményének mérésére és javítására, valamint a Weboldal tartalmának személyre szabásának támogatására használt süti.
cqcid A Weboldal teljesítményének mérésére és javítására, valamint a Weboldal tartalmának személyre szabásának támogatására használt süti.
__cq_bc A tevékenység előzményeit, például a vásárló által használt legutóbbi 10 terméket tároló süti.
cq.viewReco A legutoljára megtekintett javaslatok tárolására használt süti.
cq.viewSearch A legutolsó keresési eredményekben szereplő termékek tárolására használt süti.
cq.viewCategory A legutoljára megtekintett kategória oldal tárolására használt süti.
_gid Egyedi azonosító regisztrálására használt sütemény, amely statisztikai adatokat generál a Weboldal felhasználó általi használatáról.
dwac_* Analitikai célból adatokat tároló süti.
dwpersonalization_* A felhasználó A/B tesztcsoportban történő részvételét elemzési célból nyomon követő süti.
dwsourcecode_* Kampányok és társított nyomkövetés forráskódját tároló süti.
__utma A Google által használt süti, amely biztosítja, hogy a Weboldal többszöri látogatása ugyanahhoz a(z egyedi) látogatóhoz legyen tárolva.
__utmb A Google által használt süti, amely időbélyegzőt tárol arról az időpontról, amikor a felhasználó meglátogatja a Weboldalt.
__utmc A Google által használt süti, amely időbélyegzőt tárol arról az időpontról, amikor a felhasználó elhagyja a Weboldalt.
__utmz A Google által használt süti, amely nyomon követi, honnan jött a látogató, mely keresőmotort használta, milyen kulcsszavakat használt, és a világ mely pontjáról látogatott a Weboldalra.
__utmv A Google által egyedi kimutatási szegmensekhez használt süti.
collect Pixel, amely a Google Analytics számára küld adatokat a látogató készülékéről és magatartásáról, és követi a látogatót készülékeken és marketingcsatornákon keresztül.

 

Célzó és hirdetési sütik – Ezeket általában arra használják, hogy az Önnek megjelenített hirdetések jobban kapcsolódjanak személyes érdeklődési köréhez
Név Leírás
Scarab.profile Az oldalon személyre szabott termékjavaslatok megjelenítéséhez használt süti.
Scarab.visitor Az oldalon személyre szabott termékjavaslatok megjelenítéséhez használt süti.
scarab.mayViewed Az ügyfél viselkedését azonosító süti, amely segít személyre szabott e-mail élményt kínálni, valamint hirdetéseket a korábbi viselkedés és a preferenciák alapján.
fr A Facebook által egy sor (célzott) hirdetési termék, például valós idejű licitek külső hirdetőktől, kézbesítésére használt süti.
AA003 A látogató viselkedéséről több weboldalról adatokat gyűjtő süti, amelyet a Weboldalon a hirdetések relevanciájának optimalizálására használunk.
MUIDB A látogatók több látogatásáról, több weboldalról adatokat regisztráló süti, mellyel lehetővé válik a weboldalakon megjelenő hirdetések hatékonyságának mérése.
PREF A Google által egyedi azonosító regisztrálására használt sütemény, amely statisztikai adatokat generál arról, hogy a felhasználó miként használja a YouTube videókat különböző weboldalakon.
vuid A Vimeo által elemzési célú nyomkövetési adatok gyűjtésére használt süti a Weboldalunkra beágyazott videókhoz.
uuid A hirdetések relevanciájának optimalizálására használt süti, amely a látogatók adatait gyűjti több weboldalról.
ATN Célzott hirdetések viselkedési profil és földrajzi hely alapján történő megjelenítésére szolgáló süti.
_gcl_au A Google AdSense által használt süti a hirdetési hatékonysággal végzett kísérletekhez a szolgáltatásaikat használó weboldalakon keresztül.
_fbp A Facebook által egy sor hirdetési termék, például valós idejű licitek külső hirdetőktől, kézbesítésére használt süti.
SID A Google által használt süti, amely a látogatók munkamenet-azonosítóit tárolja.
HSID A látogató viselkedéséről több weboldalról adatokat gyűjtő süti, amelyet a Weboldalon a hirdetések relevanciájának optimalizálására használunk.
APISID A látogató viselkedéséről több weboldalról adatokat gyűjtő süti, amelyet a Weboldalon a hirdetések relevanciájának optimalizálására használunk.
SAPISID A látogató viselkedéséről több weboldalról adatokat gyűjtő süti, amelyet a Weboldalon a hirdetések relevanciájának optimalizálására használunk.
SSID A látogató viselkedéséről több weboldalról adatokat gyűjtő süti, amelyet a Weboldalon a hirdetések relevanciájának optimalizálására használunk.
demographics A látogató viselkedéséről több weboldalról adatokat gyűjtő süti, amelyet a Weboldalon a hirdetések relevanciájának optimalizálására használunk.
VISITOR_INFO1_LIVE A YouTube által a felhasználó videointerfészének meghatározására használt süti.
LOGIN_INFO A YouTube által elemzési célú nyomkövetési adatok gyűjtésére használt süti a weboldalon beágyazott videókhoz.
GPS Célzott hirdetések földrajzi hely alapján történő megjelenítésére szolgáló süti.
YSC A YouTube videoszolgáltatása által a beágyazott YouTube videókat tartalmazó oldalakon használt süti.
Ads/ga-audiences A Google AdWords által használt pixel az olyan látogatók ismételt bevonásához, akik a látogató weboldalakon keresztül nyomon követett online viselkedése alapján nagy valószínűséggel vásárlóvá válhatnak.
tr A Facebook által egy sor (célzott) hirdetési termék, például valós idejű licitek külső hirdetőktől, kézbesítésére használt pixel.

 

 

KONTAKT

  Unsere Standorte

  M1 Truck Centrum

  Hauptquartier

  Eurotrade M1 Truck Centrum
  2948 Kisigmánd
  GPS: N47.6733 - E18.0985


  E-mail: [email protected]
  Tel.: (+36) 34/556-650

  Fahrzeugverkauf: (+36) 34/556-655
  Service: (+36) 34/556-657
  Teileverkauf: (+36) 34/55 66 52
  Reifenverkauf: (+36) 34/556-642

  M0 Truck Centrum

  Standort Budapest

  Eurotrade M0 Truck Centrum,
  2143 Kistarcsa, Raktár krt. 1.
  GPS: N47.5346 - E19.2481


  E-mail: [email protected]
  Tel.: (+36) 28/552-316

  Fahrzeugverkauf: (+36) 20 417-2760
  Service, Teile, Reifenverkauf:
  (+36) 20 911-6142

  Verkaufsbüro Szombathely

  Szombathely-Platz

  Eurotrade-Szombathely Iroda
  9700 Szombathely, Vásártér u. 4.
  GPS: N47.2294 - E16.6524


  Tel.: +(36) 94/522-083
  Mobil: +(36) 30/956-9671

  Fahrzeugverkauf: (+36) 30/498-7440

  (+36)34/556-655